Archive for the ‘زنان’ Category

بمناسبت فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن ! ” زن و قدرت سیاسی “! محمد رضا شالگونی

مارس 1, 2010

سایت خبری راه کارگر : به هشت مارس ، روز جهانی زن نزدیک می شویم . روز زن بی شک روزی  ست که جمهوری اسلامی همواره از آن وحشت داشته و دارد . زنان جامعه ما در طی سی و یکسال گذشته همواره بمثابه آتشفشانی بوده اند زیر پای این رژیم زن ستیز و تاریک اندیش . بخش غیرقابل انکاری از اقشار و نیروهای اجتماعی فعال در عرصه سیاست که حذف شان از صحنه ، عمده فعالیت های رژیم در طول حیاتش بوده است . بی دلیل نبوده و نیست که جنبش زنان ، یعنی نیمی از جامعه ، مجبور بوده است بیشترین هزینه ها را در قبال سیاست های فشار و سرکوب های مدنی و فرهنگی بپردازد ولی از نفس نیافتد و در سر بزنگاههای تاریخی ، یعنی همین جنبش اعتراضی و ضداستبدادی ماههای اخیر ، بوضوح نشان دهد که مصمم است بچالش گرفتن باید ها و نباید های رژیم و تاکتیک نافرمانی های مدنی را در فازی دیگر و بهمراه سایر اقشار و طبقات محروم جامعه تجربه نماید و سر رژیم را نشانه برود و دیگر به کمتر از آن هم رضایت ندهد .

پیشاپیش روز زن ، هشت مارس ، را به همه این آتشفشانها تبریک می گوئیم.

مقاله ای را که در زیر می خوانید » زن و قدرت سیاسی «نام دارد بقلم محمد رضا شالگونی که سالها پیش در نشریه شماره 105 سازمان ما درج شده بود . مقاله به چگونگی نگاه حاکمیت به زنان ، اهمیت جنبش زنان ، چگونگی نگاه و مواضع کمونیستها نسبت به آنان و …. تاکید دارد . ما خواندن این نوشته را توصیه می کنیم . مقاله » زن و قدرت سیاسی » ! محمد رضا شالگونی

Advertisements

مارس 7, 2009

مصاحبه محمد رضا شالگونی با رادیو سپهر سوئد در جمعه شانزده اسفند هشتادوهفت

برنامه این هفته در مورد روز جهانی زن ، ادامه برنامه هفته گذشته در مورد ساختار روحانیت شیعه و برخورد نیروهای طرفدار سلطنت و برخی دیگر از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در رابطه با آلترناتیو حکومتی

مارس 7, 2009

rose18مارس ، روز جهانی زن ، برتمامی زنان مبارز ، برابری طلب و آزادی خواه ایران و جهان مبارک باد.