Archive for the ‘گرامی داشت اول ماه مه’ Category

برخيز، اي داغ لعنت‌خورده،

آوریل 28, 2009

 

پیروزباد رزم پرشکوه کارگران در راه ایجاد تشکل مستقل و سراسری کارگری

برخيز، اي داغ لعنت‌خورده،
دنياي فقر و بندگي!زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران
جوشيده خاطر ما را برده
به جنگ مرگ و زندگي.
بايد ار ريشه براندازيم
کهنه جهان جور و بند،
آنگه نوين جهاني سازيم،
هيچ‌بودگان هر جيز گردند.

روز قطعي جدال است                                                                       
آخرين رزم ما.
انترناسيونال است
نجات انسانها.

 

بر ما نبخشد فتح و شادي
خدا، نه شاه، نه قهرمان.
با دست خود گيريم آزادي
در پيکارهاي بي‌امان.
تا ظلم را از عالم بروبيم،
نعمت خود آريم به‌دست،
دميم آتش را و بکوبيم
تا وقتي که آهن گرم است.

روز قطعي جدال است،
آخرين رزم ما.
انترناسيونال است
نجات انسانها.

تنها ما تودۀ جهاني،
اردوي بي‌شمار کار،
داريم حقوق جهانباني،
نه که خونخواران غدار.
غرد وقتي رعد مرگ‌آور
بر رهزنان و دژخيمان،
در ابن عالم بر ما سراسر
تابد خورشيد نورافشان.

روز قطعي جدال است،
آخرين رزم ما.
انترناسيونال است
نجات انسانها.

Advertisements